Thứ tư, 6/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 924

Quà tặng cựu học sinh

TT Họ và tên tập thể / cá nhân Lớp-Khóa Số tiền/hiện vật Ghi chú
1 Lớp 12A4-K2 2000-2003 2,000.000 Kỷ niệm 15 năm ngày ra trường 27/5/2018
 2  Lớp 12A5-K2  2000-2003 01 bức tranh thêu 1,65m*0.81m  Kỷ niệm 15 năm ngày ra trường 03/6/2018 

105