Phố Nỷ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
 
Email: c3trunggia@hanoiedu.vn