Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ ba, 14/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 777

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM

TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ LỊCH DẠY THÊM, DẠY NGHỀ BUỔI SÁNG (Từ 15/8/2018). Tiết 1,2,3. Tiết 1 từ 7h00
Thứ P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P tin 1 P11
Hai Lí 11A3 C. Thúy Toán 11A1 T. Hường Toán 11A4 T. Thịnh Anh 11A9 C. Huệ Anh 11A8 C. Hiền Anh 11A7 C. Dung
Ba Anh 10D4 C. Hiền Hóa 11A2 C. Hà Toán 11A5 C. Hà Văn 11A9 C. Dung Toán 11A8 C. Huyền Văn 11A7 C. Thụ
Lí 10A5 C.Liên Lí 11A2 C. Oanh Lí 11A5 T. Vĩnh Toán 11A6 C. Nhàn Toán 10D2 C.Hà Toán 10A6 T. Hường
Năm Văn 11A10 C. Thái Hóa 11A1 C. Thành Hóa 11A5 C. Hà Hóa 11A6 C. Mai Văn 11A8 C. Thủy Toán 10D4 T. Nam
Sáu Toán 11A3 C. Lan Toán 11A2 C. Huyền Lí 11A4 C. Phương Toán 10D1 T. Hường Văn 10D3 C.Đức Anh 11A10 C. Tùng
Bẩy Hóa 11A3 C. Hường Lí 11A1 C.Phương Hóa 11A4 Toán 11A9 C. Lan Lí 11A6 C. Oanh Anh 10D1 C. Thủy
C. Mai
CN Toán 10A3 T. Nam Văn 10D2 T. Hà Toán 10A2 C. Khoa Văn 10D5 C. Mận Toán 11A10 C. Châm Văn 10D4 C. Thụ Hóa 10A5 C. Nga Hóa 10A1 C. Hà Anh 10D3 C. Tùng Lí 10A6 C. Hạnh Hóa 10A4 P16 C. Hường Văn 10D6 C. Đức
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ LỊCH DẠY THÊM, DẠY NGHỀ BUỔI CHIỀU (Từ 15/8/2018). Tiết 3,4,5. Tiết 1 từ 13h00
Thứ P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P tin 1 P11
Hai Lí 10A1 T. Quang Toán 12A4 C. Khoa Anh 12A5 C. Hường Văn 12A8 C. Oanh Anh 12A9 C. Dung Toán 12A3 C. Lan
Ba Hóa 12A1 C. Thành Toán 12A2 C. Nhàn Văn 12A5 C. Oanh Lí 10A3 T. Quang Toán 10A4 T. Hải Toán 10D6 C. My
Lí 12A1 C. Liên Hóa 12A4 C. Hường Lí 12A2 T. Quang Lí 12A6 C. Thúy Toán 12A9 C. Nhàn Lí 12A3 C. Hạnh
Năm Hóa 12A3 C. Thành Toán 10A1 T. Nam Toán 12A5 T. Thịnh Anh 12A10 C. Hạnh Toán 12A6 C. Huyền Hóa 12A2 C. Nga Nghề 12A1 T. Toan
Sáu Văn 12A7 C. Dung Lí 12A4 T. Vĩnh Anh 12A8 C. Hường Toán 12A10 T. Thịnh Toán 10D5 C.Khoa Lí 10A2 C. Bắc Nghề 12A2 T. Toan
Bẩy Toán 12A1 T. Thịnh Hóa 12A6 C. Mai Toán 12A8 T. Nam Văn 12A10 C. Thủy Văn 12A9 C. Thái Anh 12A7 C. Hạnh
CN Toán 10A5 C. Hà Toán 12A7 C. Lan Anh 10A3 C. Tùng Anh 10D6 C. Hiền Văn 10D1 C. Mận Anh 10D2 C. Thủy Toán 11A7 C. Châm Toán 10D3 C. My Anh 10D5 C. Huệ Hóa 10A2 C. Nga Lí 10A4 P16 C. Hạnh Hóa 10A6 C. Mai

152