Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022

Điạ chỉ: Trường THPT Trung Giã

Hiệu trưởng

Nguyễn Duy Hiền
Nguyễn Duy Hiền

Ngày sinh: 20/8/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân đồng, Tân Minh, Sóc Sơn

Trình độ :Thạc sỹ Quản lý giáo dục. Đại học sư phạm Vật lí

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 04.3885.0512

Điện thoại riêng: 0985.810.405

Email liên lạc: duyhien74@yahoo.com.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Bắc
Nguyễn Thị Bắc

Ngày sinh: 28/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đồng Thố - Hồng Kì - Sóc Sơn

Trình độ :Thạc sỹ vật lí

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 35965277

Điện thoại riêng: 0975.649.874

Email liên lạc: Bactg73@gmail.com

Phụ trách Giáo dục đạo đức
Nguyễn Anh Hải
Nguyễn Anh Hải

Ngày sinh: 16/11/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đức Hòa - Sóc Sơn

Trình độ :Thạc sỹ Toán

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 3596 0004

Điện thoại riêng: 0983.428.494

Email liên lạc: Haitg2013@gmail.com

Phụ trách CSVC, Lao động, dạy nghề, học thêm..