Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ năm, 4/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 8839

Link học trực tuyến tuần 22 (từ 01/02 đến 06/02/2021) phòng dịch Covid-19

Khối 10

Môn Tiết Tên bài Video

Anh 1 Unit 7: Cultural Diversity- Lesson 1 Xem tại đây

Anh 2 Unit 7: Lesson 2: Language Xem tại đây

Anh 3 Unit 7: Lesson 3: reading Xem tại đây

Sinh 21 Bài 19: Giảm phân Xem tại đây

CD Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân,... Xem tại đây

Tin BTTH 6 (1) Xem tại đây

Tin  BTTH 6 (2) Xem tại đây

Văn  1 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Xem tại đây

Văn  2, 3 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Xem tại đây

Hóa  43 Khái quát về Halogen Xem tại đây

Hóa  44 Clo Xem tại đây

Sử 24 Quá trình hình thành và phát triển của... Xem tại đây

Toán Dấu của tam thức bậc hai Xem tại đây

Động năng Xem tại đây

Địa 39 Bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp (2) Xem tại đây

Khối 11

Môn Tiết Tên bài Video

Anh 1 Unit 7: Further Education: Lesson 1 Xem tại đây

Anh 2 Unit 7: Further Education: Lesson 2 Xem tại đây

Anh 3 Unit 7: Further Education: Lesson 3 Xem tại đây

Sinh 26 Hướng động Xem tại đây

CD ? ? ???

Tin Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp (2) Xem tại đây

Văn 1 Tràng giang Xem tại đây

Văn 2 Tràng giang Xem tại đây

Văn 3 Nghĩa của câu Xem tại đây

Hóa Anken tiết 1 ???

Hóa Anken tiết 2 Xem tại đây

Sử Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (17-45) Xem tại đây

Toán Giới hạn của hàm số Xem tại đây

Từ trường của các dòng điện Xem tại đây

Địa 23 Nhật Bản (t1) Xem tại đây

Khối 12

Môn Tiết Tên bài Video

Anh 1 Unit 7: Artificial Intelligence. Lesson 1 Xem tại đây

Anh 2 Unit 7: Artificial Intelligence. Lesson 2 Xem tại đây

Anh 3 Unit 7: Artificial Intelligence. Lesson 3,4 Xem tại đây

Sinh 40 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa... Xem tại đây

CD Công dân với các quyền tự do cơ bản Xem tại đây

Tin BTTH6 (2) Xem tại đây

Tin BTTH7 (1) Xem tại đây

Văn Rừng Xà-Nu Xem tại đây

Văn Rừng Xà-Nu Xem tại đây

Hóa Kim loại kiềm và hợp chất (1) Xem tại đây

Hóa Kim loại kiềm và hợp chất (2) Xem tại đây

Sử Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của... Xem tại đây

Toán Tích phân Xem tại đây

Tán sắc ánh sáng Xem tại đây

Địa 23 Vấn đề phát triển nông nghiệp Xem tại đây

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

105