Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 2/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 1041

Quà tặng của 4 cựu học sinh cải tạo sân khấu

Công trình cải tạo sân khấu:Làm rộng thêm 30m và lát lại nền.

TT

Họ và tên

Lớp-Khóa/

Năm TN

Chức vụ

 Số tiền

Nơi công tác

 1 Nguyễn Văn Cường   A2-K2  Trưởng phòng  6 000 000đ  Công ty Sam Sung Thái Nguyên

2

Ngô Quang Mạnh

A3-2001

Trưởng phòng

 5 000 000đ

Xí nghiệp môi trường đô thị Sóc Sơn

3

Quách Ngọc Anh

A4-K2

Đại ý-Đồn trưởng

 5 000 000đ

Đồn Công an Trung Giã

4

Trịnh Văn Duy

A5-K2

Phó trưởng phòng

 5 000 000đ

Phòng Quản lý đô thị Sóc Sơn


152